Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

T24 Haber Merkezi

7512 sayılı Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon TL vakfa aktarılacak.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kanunu yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan vakfın faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri şöyle:

Vakfın faaliyetleri

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

-Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakmak, her türlü taşıt aracı almak, kiralamak, gerektiğinde Bakanlığa tahsis etmek.

-Bakanlığa ait veya tahsisli olup, güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

-Yükseköğretim kurumları kurmak.

-Personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini desteklemek.

-Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, satmak, kiralamak; ayni ve nakdî, fikrî ve sınai her türlü hak ve alacağı temin etmek; takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek; Devlet iç borçlanma senetleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek.

Vakfın organları

Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

-Mütevelli Heyeti, Vakfın karar organı olup, Başkanı Dışişleri Bakanıdır. Mütevelli Heyeti, Bakanın Başkanlığında; Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişiler ile akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek en az beşi Bakanlık mensubu olmak üzere on kişiden oluşur. Bakan tarafından seçilen kişilerin Mütevelli Heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılır. Mütevelli Heyeti; Vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

-Yönetim Kurulu, Vakfın icra ve temsile yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Başkanı ve en az ikisi Bakanlık mensubu olmak üzere Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az bir üyesi fınans konusunda uzman olanlar arasından seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere iki yedek üye seçilir.

-Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş organ olup Mütevelli Heyeti tarafından üç yıllığına seçilecek ikisi Bakanlık mensubu ve biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye de seçilir. Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Bakan, Vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilir.

– Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile bu Kanunda düzenlenmeyen diğer hususlar Vakıf resmi senedinde gösterilir.

Huzur hakkı

Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere, Mütevelli Heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilir.

Vakfın gelirleri

Vakfın gelirleri şunlardır:

-Bağış ve yardımlar.

-Vakfa ait paraların nemaları.

-Her türlü Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler.

-Vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar.

-Vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler.

-Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

-Vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

-Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler.

-Vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan Vakfa aktarılacak tutarlar.

-Diğer her türlü gelirler.

Muafiyetler

Vakıf;

-Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

-Sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan, muaftır.

-Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir